Ειδικό βάρος

Το ειδικό βάρος (specific gravity) στους 20°C (ή 20°C/20°C σχετική πυκνότητα) είναι ο λόγος, εκπεφρασμένος ως δεκαδικός αριθμός, της πυκνότητας ενός οίνου ή γλεύκους στους 20°C, προς την πυκνότητα του νερού στην ίδια θερμοκρασία, και συμβολίζεται με ?20°?/20°?.

Αποτελεί την μέτρηση της πυκνότητας του οίνου δηλαδή το βάρος που έχει ανά μονάδα όγκου. Με τη μέτρηση αυτή ελέγχουμε κατά πόσον ολοκληρώθηκε η ζύμωση (το βράσιμο), έγινε δηλαδή η μετατροπή όλων των ζαχάρων σε οινόπνευμα και το γλεύκος είναι πλέον κρασί.