Έγκριση αμοιβής οινολογικών εργασιών περιόδου 2009−2010.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 3 του άρθρου 5 του β.δ/τος 641/1970 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας των οινολογικών εργαστηρίων».

β) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

2. Την υπ’ αριθμ. 1666/Δ10Ε89/13.1.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 40 Β΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 147/19.1.2009 (ΦΕΚ 67/Β΄/21.1.2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο.»

4. Το από 13.7.2009 αντίγραφο πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Ελλήνων Οινολόγων.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τις τιμές των διαφόρων οινολογικών εργασιών για την οινοποιητική περίοδο 2009−2010 ως ακολούθως:

για τις αναλύσεις γλεύκους καθώς και του οίνου που παράγεται από το γλεύκος αυτό και για κάθε εξέταση, 

έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (6,50 €) ανά εκατόλιτρο και 
με ελάχιστη τιμή ανά δείγμα τα σαρανταπέντε ευρώ (45 €). 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία των απαραίτητων αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται κατά την ανάλυση καθώς και των προστιθέμενων οινολογικών ουσιών που χορηγούνται στον ενδιαφερόμενο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2009
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΤ. ΜΠΕΖΑΣ ΜΙΧ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ