ψηφιακή ετικέτα οίνου

νομοθεσία ηλεκτρονική ετικέτα

Νομοθεσία/Οδηγός για την ηλεκτρονική ετικέτα (ψηφιακή ετικέτα οίνου με χρήση κωδικών qr-code)

Απαιτήσεις για την ετικέτα του κρασιού της Ε.Ε. από τις 8 Δεκεμβρίου 2023: Οδηγός για τα οινοποιεία. Τι προβλέπει η νομοθεσία για την ηλεκτρονική ετικέτα: Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό (ΕΕ) 2021/2117, προκειμένου να παρέχεται υψηλότερο επίπεδο ενημέρωσης στους καταναλωτές, οι υποχρεωτικές ενδείξεις βάσει του άρθρου 119 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 θα πρέπει να […]

Νομοθεσία/Οδηγός για την ηλεκτρονική ετικέτα (ψηφιακή ετικέτα οίνου με χρήση κωδικών qr-code) Read More »

Nομοθεσία οίνου: Υποχρεωτικές ενδείξεις των Αµπελοοινικών Προϊόντων µε βάση την Νοµοθεσία της Ε.Ε και την Εθνική νοµοθεσία

Παρουσίαση Υποχρεωτικών Ενδείξεων Οι υποχρεωτικές ενδείξεις που αναφέρονται στα σηµεία (1)-(11) πρέπει: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ Σχετική Νοµοθεσία 1) Ονοµασία κατηγορίας αµπελοοινικού προϊόντοςΠ.χ ΟΙΝΟΣ, ΟΙΝΟΣ ΛΙΚΕΡ, ΑΦΡΩ∆ΗΣ ΟΙΝΟΣ, ΟΙΝΟΣ ΑΠΟ ΛΙΑΣΤΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ, Καν (ΕΕ) 1308/2013, αρθ 119 παρ.1αΟνοµασία της κατηγορίας του αµπελοοινικού προϊόντοςσύµφωνα µε το Παράρτηµα VII, Μέρος ΙΙ, Καν. 1308/2013(Καν. (ΕΚ)1169/2011 αρθ.9 παρ1α) 2) Καθαρή ποσότητα

Nομοθεσία οίνου: Υποχρεωτικές ενδείξεις των Αµπελοοινικών Προϊόντων µε βάση την Νοµοθεσία της Ε.Ε και την Εθνική νοµοθεσία Read More »