Καθορισμός προϋποθέσεων χρήσης της ένδειξης «όνομα αμπελουργικής εκμετάλλευσης» στην επισήμανση των Ελληνικών οίνων

Κ.Υ.Α.5067/117292/2015 – ΦΕΚ 2323/Β/27-10-2015
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  • Άρθρο 1

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται τα συμπληρωματικά μέτρα χρήσης των αναφερόμενων, σε αμπελουργική εκμετάλλευση, ενδείξεων του άρθρου 57 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 607/2009 της Επιτροπής στην επισήμανση των Ελληνικών οίνων.

  • Άρθρο 2

Οι ενδείξεις Κτήμα, Αμπελώνας (ες), Πύργος, Μοναστήρι, Κάστρο, Βίλα, Αρχοντικό, Μετόχι, Αγρέπαυλη, Αμπέλι(α), Ορεινό(α) Κτήμα(τα), Ορεινός (οι) Αμπελώνας (ες) που αναφέρονται σε αμπελουργική εκμετάλλευση, χρησιμοποιούνται πάντοτε σε συνδυασμό με το όνομα της αμπελουργικής εκμετάλλευσης και αποκλειστικά στους οίνους με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ), εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Ο οίνος να έχει παραχθεί αποκλειστικά από σταφύλια που έχουν συγκομιστεί από αμπελώνες της εκμετάλλευσης και η οινοποίηση να έχει εκτελεστεί εξ ολοκλήρου σε αυτή την εκμετάλλευση.

β) Τα αμπελοτεμάχια της εκμετάλλευσης να βρίσκονται μέσα στην αντίστοιχη ζώνη παραγωγής οίνου ΠΟΠ ή ΠΓΕ (με γεωγραφική ένδειξη Περιφερειακής Ενότητας ή μικρότερης αυτής).

γ) Τα αμπελοτεμάχια να βρίσκονται στην ίδια διοικητική ενότητα (Δημοτική Ενότητα ή Δημοτική /Τοπική Κοινότητα). Εάν μέρος των αμπελοτεμαχίων της εκμετάλλευσης υπάγεται και σε περισσότερες από μία Δημοτική / Τοπική Κοινότητα ή Δημοτική Ενότητα, υπό την προϋπόθεση της παρ. β), τότε ολόκληρο το αμπελοτεμάχιο προσμετράται στην έκταση της περιοχής που δικαιούται τη συγκεκριμένη ένδειξη.

δ) Η εκμετάλλευση να περιλαμβάνει ιδιόκτητους αμπελώνες έκτασης τουλάχιστον 5 στρεμμάτων.

ε) Εφόσον η εκμετάλλευση περιλαμβάνει ενοικιαζόμενα ή με σύμβαση καλλιεργούμενα αμπελοτεμάχια ο χρόνος ενοικίασης ή σύμβασης πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 έτη και να αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα (π.χ συμβόλαιο).

στ) Όσον αφορά τη χρήση των ενδείξεων Κτήμα, Ορεινό(α) Κτήμα(τα), Ορεινός (οι) Αμπελώνας (ες), Πύργος, Μοναστήρι, Κάστρο, Βίλα, Αρχοντικό, πέραν των ανωτέρω προϋποθέσεων θα πρέπει να πληρούνται κατά περίπτωση, τα παρακάτω:

Για την ένδειξη «Κτήμα»

Το οινοποιείο της εκμετάλλευσης να βρίσκεται μέσα στην αντίστοιχη διοικητική ενότητα (Δημοτική Ενότητα ή Δημοτική / Τοπική Κοινότητα). Ειδικά για την ένδειξη «Ορεινό(α) Κτήμα(τα)» το σύνολο των αμπελοτεμαχίων να βρίσκεται σε υψόμετρο μεγαλύτερο από 500 μέτρα.

Για την ένδειξη «Ορεινός (οι) Αμπελώνας (ες)»

Το σύνολο των αμπελοτεμαχίων να βρίσκεται σε υψόμετρο μεγαλύτερο από 500 μέτρα.

Για την ένδειξη «Πύργος»

Στον ιδιόκτητο αμπελώνα της εκμετάλλευσης, πρέπει να υπάρχει κτίσμα του οποίου η αρχιτεκτονική μορφή να δικαιολογεί την περιγραφή με την ένδειξη «Πύργος», όπως αυτή χρησιμοποιείται στη συγκεκριμένη περιοχή.

Επίσης, το οινοποιείο της εκμετάλλευσης πρέπει να βρίσκεται μέσα σε ένα από τα ιδιόκτητα αμπελοτεμάχια της εκμετάλλευσης.

Για την ένδειξη «Μοναστήρι»

Η εκμετάλλευση να ανήκει πραγματικά σε ένα υπαρκτό Μοναστήρι και το οινοποιείο αυτής να βρίσκεται σε ένα από τα ιδιόκτητα αμπελοτεμάχιά της.

Για την ένδειξη «Κάστρο»

Στους ιδιόκτητους αμπελώνες της εκμετάλλευσης πρέπει να βρίσκονται κτίσματα ή ερείπια ιστορικού Κάστρου.
Το όνομα του Κάστρου αυτού μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο όταν είναι τοπωνύμιο και συμπίπτει με το όνομα του ΠΟΠ ή ΠΓΕ οίνου της περιοχής, ποτέ όμως συγχρόνως για ΠΟΠ και ΠΓΕ.
Το οινοποιείο της εκμετάλλευσης πρέπει να βρίσκεται σε ένα από τα ιδιόκτητα αμπελοτεμάχια της εκμετάλλευσης.

Για τις ενδείξεις «Βίλα, Αρχοντικό».

Στους ιδιόκτητους αμπελώνες της εκμετάλλευσης πρέπει να βρίσκονται κτίσματα των οποίων η αρχιτεκτονική μορφή και ο χαρακτήρας να δικαιολογούν την επιγραφή τους με τις ενδείξεις «Βίλα» ή «Αρχοντικό» αντιστοίχως.

Το οινοποιείο της εκμετάλλευσης πρέπει να βρίσκεται σε ένα από τα ιδιόκτητα αμπελοτεμάχια της εκμετάλλευσης.

  • Άρθρο 3

Οι ενδείξεις αυτές αναγράφονται στις ετικέτες των οίνων στην Ελληνική γλώσσα και μπορούν να επαναλαμβάνονται σε μία ή περισσότερες επίσημες γλώσσες της Ένωσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 121 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

  • Άρθρο 4

1.Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, με απόφαση του Περιφερειάρχη κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), συνιστάται Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αμπελοοινικών θεμάτων, η οποία συγκροτείται από:

α) Τον αρμόδιο επί των αμπελοοινικών θεμάτων γεωπόνο της ΔΑΟΚ ως Πρόεδρο με ένα γεωπόνο της ίδιας Υπηρεσίας ως αναπληρωτή του.

β) Τον αρμόδιο γεωπόνο του Τμήματος/Γραφείου Αγροτικής Οικονομίας με τον αναπληρωτή του στις περιπτώσεις που από την διοικητική διάρθρωση των ΠεριφερειώνΠεριφερειακών Ενοτήτων προβλέπεται σύσταση σχετικής υπηρεσίας.

γ) Έναν αρχιτέκτονα μηχανικό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας ως μέλος, με τον αναπληρωτή του και μόνο για την περίπτωση που πρόκειται για χαρακτηρισμό κτίσματος.

δ) Έναν εκπρόσωπο επαγγελματικών φορέων οριζόμενο από την ΚΕΟΣΟΕ ή τον ΣΕΟ, με τον αναπληρωτή του, ανάλογα με την ιδιότητα του αιτούντα, συνεταιριστική ή ιδιωτική.

ε) Έναν εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.

στ) Ένα διοικητικό υπάλληλο της ΔΑΟΚ ως γραμματέα, με τον αναπληρωτή του.

Η θητεία της Επιτροπής είναι ετήσια και μπορεί να ανανεώνεται. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) μέλη (τακτικά ή αναπληρωματικά) και με την προϋπόθεση ότι είναι παρών ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του.

2.Κάθε αμπελουργική εκμετάλλευση που ενδιαφέρεται για αναγνώριση του δικαιώματος χρήσης των ενδείξεων της παρούσας απόφασης σε συνδυασμό με την αμπελουργική εκμετάλλευση, υποβάλλει αίτηση στη αρμόδια ΔΑΟΚ, όπου βρίσκονται οι αμπελώνες, συνοδευόμενη από τα νόμιμα αποδεικτικά έγγραφα ιδιοκτησίας και κατά περίπτωση μισθώσεως, η οποία διαβιβάζεται, προς εξέταση, στην Επιτροπή αμπελοοινικών θεμάτων της παρ. 1.

3.Κατά την διαδικασία εξέτασης της αίτησης, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο κάθε συμπληρωματικό αποδεικτικό έγγραφο ή στοιχείο απαραίτητο κατά την κρίση της και με απόφασή της εγκρίνει ή απορρίπτει την σχετική αίτηση. Στην περίπτωση απόρριψης, η απόφαση της Επιτροπής θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη. Για κάθε συνεδρίαση συντάσσεται πρακτικό.

4.Η απόφαση της Επιτροπής αποστέλλεται στην ενδιαφερόμενη εκμετάλλευση με απόδειξη παραλαβής και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

  • Άρθρο 5

1.Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης, η ενδιαφερόμενη εκμετάλλευση μπορεί να προσφύγει στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αμπελοοινικών θεμάτων, του παρόντος άρθρου, με ένστασή της που κατατίθεται στην αρμόδια ΔΑΟΚ της Περιφερειακής Ενότητας.

Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα όπου έχει συσταθεί Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αμπελοοινικών θεμάτων, συνιστάται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αμπελοοινικών θεμάτων, η οποία συγκροτείται από: α) Τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας ως Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του.

β) Τον Προϊστάμενο του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.

γ) Τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας ως μέλος, με τον αναπληρωτή του στις περιπτώσεις που αφορούν κτίσματα και μόνο για αυτό το θέμα.

δ)Έναν εκπρόσωπο επαγγελματικών φορέων οριζόμενο από την ΚΕΟΣΟΕ ή τον ΣΕΟ, με τον αναπληρωτή του, ανάλογα με την ιδιότητα του αιτούντα, συνεταιριστική ή ιδιωτική.

ε) Ένα διοικητικό υπάλληλο της ΔΑΟΚ ως γραμματέα με τον αναπληρωτή του.

Η θητεία της επιτροπής είναι ετήσια και μπορεί να ανανεώνεται. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) από τα τακτικά μέλη και με την προϋπόθεση ότι είναι παρών ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του.

2.Κατά την εξέταση της ένστασης, η Επιτροπή ζητάει από τον ενδιαφερόμενο κάθε συμπληρωματικό αποδεικτικό έγγραφο ή στοιχείο απαραίτητο κατά την κρίση της και με απόφασή της εγκρίνει ή απορρίπτει την σχετική ένσταση. Στην περίπτωση απόρριψης, η απόφαση της Επιτροπής θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη.
Για κάθε συνεδρίαση συντάσσεται πρακτικό.

3.Η απόφαση της Επιτροπής αποστέλλεται στην ενδιαφερόμενη εκμετάλλευση με απόδειξη παραλαβής και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

  • Άρθρο 6

Στην περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης της αμπελουργικής εκμετάλλευσης ως προς τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4235/2014 (Α’ 32) και ιδίως τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 22, 23, 24 και 25.

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2015