Καθορισμός των ειδικών όρων για τη λειτουργία των εμφιαλωτηρίων των αμπελοοινικών προϊόντων

Υπουργική Απόφαση 5042/116548/2015 – ΦΕΚ 2323/Β/27-10-2015

Άρθρο 1


Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι ειδικοί όροι για τη λειτουργία των εμφιαλωτηρίων των αμπελοοινικών προϊόντων του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος VII του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των αρωματισμένων οίνων καθώς και η διαδικασία ελέγχου αυτών.

Άρθρο 2

Διαδικασία λειτουργίας εμφιαλωτηρίου οίνων

1.Για την έναρξη λειτουργίας του εμφιαλωτηρίου οίνων, ο νόμιμος εκπρόσωπος υποβάλλει αναγγελία έναρξης λειτουργίας, στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας (εφεξής αρμόδια ΔΑΟΚ) στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας βρίσκονται οι εγκαταστάσεις εμφιάλωσης, συνοδευόμενη από: α) την επωνυμία της επιχείρησης, το ΑΦΜ, την έδρα της επιχείρησης, τα στοιχεία επικοινωνίας (την ταχυδρομική διεύθυνση εγκατάστασης στην περίπτωση που διαφοροποιείται τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, φαξ κ.λπ.),

β) αναλυτική περιγραφή του μηχανολογικού εξοπλισμού που διαθέτει το εμφιαλωτήριο καθώς και διάγραμμα ροής και γ) σχέδιο κάτοψης των κύριων και βοηθητικών χώρων του εμφιαλωτηρίου, δ) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του αναγγέλλοντος, ότι το εμφιαλωτήριο οίνων πληροί την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

2.Η λειτουργία του εμφιαλωτηρίου οίνων αρχίζει μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από την αναγγελία έναρξης λειτουργίας του ή νωρίτερα στην περίπτωση που η αρμόδια ΔΑΟΚ βεβαιώσει για την συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων λειτουργίας του, κατόπιν διοικητικού και επιτόπιου ελέγχου.

3.Αν δεν τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας του εμφιαλωτηρίου η αρμόδια ΔΑΟΚ δύναται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήψη της αναγγελίας, να απαγορεύσει την έναρξη λειτουργίας του.

4.Στην περίπτωση λειτουργίας του εμφιαλωτηρίου μετά την πάροδο τους ενός (1) μηνός από την αναγγελία έναρξης λειτουργίας του, χωρίς να έχει προηγηθεί ο απαιτούμενος διοικητικός και επιτόπιος έλεγχος από την αρμόδια ΔΑΟΚ, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6.

5.Ο νόμιμος εκπρόσωπος υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια ΔΑΟΚ για οποιαδήποτε μεταβολή της πραγματικής ή νομικής κατάστασης της επιχείρησης.

6.Η βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων λειτουργίας του ή η απαγόρευση λειτουργίας του κοινοποιείται άμεσα από στην αρμόδια ΔΑΟΚ στην Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 3

Χώροι εμφιαλωτηρίου οίνων και μηχανολογικός εξοπλισμό

1.Οι χώροι εμφιάλωσης των οίνων διακρίνονται σε κύριους, όπου πραγματοποιείται η εμφιάλωση αυτών και το πλύσιμο των φιαλών, στην περίπτωση χρήσης γυάλινων φιαλών και βοηθητικούς στους οποίους περιλαμβάνονται οι αποθήκες των υλικών συσκευασίας όπως περιέκτες, χαρτοκιβώτια, φελλοί/πώματα, καψύλλια κ.α. καθώς και οποιοσδήποτε άλλος χώρος θεωρείται αναγκαίος για τη δραστηριότητα αυτή.

2.Οι ανωτέρω χώροι θα πρέπει να πληρούν όλες τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων.

3.Τα εμφιαλωτήρια οίνων πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τον ακόλουθο εξοπλισμό:

α) Μηχάνημα πλήρωσης περιεκτών β) Μηχάνημα πωματισμού περιεκτών γ) Μηχάνημα τοποθέτησης ετικετών (ετικετέζα) δ) Αντλίες

ε) Φίλτρα διήθησης οίνων

στ) Δεξαμενές αποθήκευσης οίνων

ζ) Πλυντήριο φιαλών στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται γυάλινες φιάλες.

4.Ο ανωτέρω εξοπλισμός καθώς και κάθε υλικό που έρχεται σε επαφή με τους οίνους, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από υλικά ασφαλή για τρόφιμα και να υπόκεινται σε τακτικό πρόγραμμα καθαρισμού και συντήρησης.

5.Για την εμφιάλωση του αφρώδους οίνου, του αφρώδους οίνου ποιότητας και του αφρώδους οίνου ποιότητας αρωματικού τύπου χρησιμοποιούνται γυάλινες φιάλες τύπου «αφρωδών οίνων» με σύστημα πωματισμού σύμφωνα με το άρθρο 69 του Καν (ΕΚ) αριθ. 607/2009 της Επιτροπής.

6.Απαγορεύεται η χρήση καψυλλίων ή φύλλων από μόλυβδο για την κάλυψη του πώματος των φιαλών.
Άρθρο 4

Υποχρεώσεις εμφιαλωτηρίων οίνων

Τα εμφιαλωτήρια οίνων υποχρεούνται να τηρούν τις διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσία και συγκεκριμένα:

1.Να τηρούν βιβλία τα οποία θεωρούνται σε κάθε έλεγχο από την αρμόδια ΔΑΟΚ σύμφωνα με το άρθρο 6.

Η τήρηση των βιβλίων γίνεται με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των οίνων από την εισαγωγή τους στο εμφιαλωτήριο έως και την έξοδό τους από αυτό. Για τους οίνους των κατηγοριών ΠΟΠ, ΠΓΕ και Ποικιλιακών στα βιβλία θα πρέπει να καταγράφεται ο αριθμός πιστοποίησης αυτών. Επιπλέον στην περίπτωση των οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ είναι απαραίτητη και η καταγραφή του αριθμού των ταινιών ή των ειδικών κωδικών αριθμών, αντίστοιχα, που χρησιμοποιήθηκαν για τους εν λόγω οίνους.

2.Η μεταφορά των οίνων, χύμα, προς την επιχείρηση στην περίπτωση που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην εμφιάλωση καθώς και η διακίνηση των εμφιαλωμένων οίνων στην αγορά, να πραγματοποιείται με συνοδευτικά έγγραφα.

3.Να υποβάλουν τις υποχρεωτικές δηλώσεις αποθεμάτων του αμπελοοινικού τομέα.

4.Στην περίπτωση εμφιαλωτηρίου οίνων ΠΟΠ, ΠΓΕ και Ποικιλιακών εφαρμόζονται ιδίως οι διατάξεις των άρθρων 7, 8 και 9 της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 5833/155045/12.12.2013 (Β’3324) όπως ισχύει.
Άρθρο 5

Ειδικοί όροι εμφιάλωσης για τους οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ

1.Η εμφιάλωση των οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) πραγματοποιείται μόνο σε γυάλινες φιάλες και με πώμα αποκλειστικά από φελλό.

2.Όταν οι όγκοι των προσυσκευασιών στους οποίους τοποθετούνται οι οίνοι, μεταξύ των οποίων και οι οίνοι ΠΟΠ, εμπίπτουν στα διαστήματα ποσοτήτων που αναφέρονται στον Πίνακα 1 του άρθρου 10 της υπουργικής απόφασης υπ. αριθ. Φ21750/2008 (Β’ 1657) τότε επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά μόνο εάν είναι προσυσκευασμένα στις ονομαστικές ποσότητες που αναγράφονται στον εν λόγω Πίνακα.

Προσυσκευασίες οίνων των οποίων το ονομαστικό περιεχόμενο βρίσκεται εκτός των ανωτέρω διαστημάτων δεν υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς τις ονομαστικές τους ποσότητες.

3.Για τους οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ, πέραν των υποχρεωτικών και προαιρετικών ενδείξεων που προβλέπονται από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για την επισήμανση των οίνων καθώς και η γλώσσα στην οποία θα αναγράφονται, εφαρμόζονται επιπλέον τα παρακάτω:

α) Οι οίνοι ΠΟΠ που διακινούνται εμφιαλωμένοι θα φέρουν ταινία ελέγχου σύμφωνα με το Β.δ. 423/1970 (Α’ 136) επί της οποίας θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα του ελληνικού αλφάβητου, τα παρακάτω γράμματα που αντιστοιχούν στην ονομασία προέλευσης και συγκεκριμένα:
Για τους οίνους ΠΟΠ (οίνοι με Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη ΟΠΕ) για τους οποίους χρησιμοποιούνται ταινίες με φόντο χρώματος κυανού ΣΑΜΟΣ=ΣΜ, ΜΑΥΡΟΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ=ΜΠ, ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ=ΜΤ, ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ=ΜΛ, ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ=ΜΡ, ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΡΟΔΟΥ=ΜΔ, ΜΑΥΡΟΔΑΦΝΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ=ΜΚ, ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ=ΜΦ.

Για τους οίνους ΠΟΠ (οίνοι με Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας ΟΠΑΠ) για τους οποίους χρησιμοποιούνται ταινίες με φόντο χρώματος ερυθρού
ΡΑΨΑΝΗ=ΡΨ, ΖΙΤΣΑ=ΖΤ, ΑΝΥΝΤΑΙΟ=ΑΜ, ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ=ΜΝ, ΝΑΟΥΣΑ=ΝΣ, ΡΟΔΟΣ=ΡΔ, ΠΑΤΡΑ=ΠΤ, ΠΕΖΑ=ΠΖ, ΝΕΜΕΑ=ΝΜ, ΡΟΜΠΟΛΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ=ΡΚ, ΑΡΧΑΝΕΣ=ΑΡ, ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ=ΓΣ, ΠΑΡΟΣ=ΠΡ, ΑΓΧΙΑΛΟΣ=ΑΓ, ΛΗΜΝΟΣ=ΛΜ, ΣΗΤΕΙΑ=ΣΤ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ=ΣΝ, ΔΑΦΝΕΣ=ΔΦ, ΠΛΑΓΙΕΣ ΜΕΛΙΤΩΝΑ=ΠΜ, ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ=ΜΚ, ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ MALVASIA=ΜΜ, ΧΑΝΔΑΚΑΣ CAND^U

Τα γράμματα αυτά, θα ακολουθεί διψήφιος αριθμός που αντιστοιχεί στα δύο τελευταία ψηφία του έτους χρησιμοποιήσεως των ταινιών καθώς και ο αύξων αριθμός της ταινίας.

Οι ταινίες ελέγχου διανέμονται στους ενδιαφερόμενους οινοποιούς ή και εμφιαλωτές εφόσον έχουν καταβάλει το αντίτιμο των αιτούμενων ταινιών προς κάλυψη της δαπάνης εκδόσεώς τους για οίνους που έχουν πραχθεί σύμφωνα με την προδιαγραφή του προϊόντος και έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 5833/155045/12.12.2013 (Β’ 3324) όπως ισχύει.

Η χρησιμοποίηση ανάλογων ταινιών για άλλη κατηγορία οίνων, έστω και διαφορετικού χρώματος, δεν επιτρέπεται.

Επιπλέον στοιχεία όσον αφορά στον τύπο των ταινιών μπορούν να καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

β) Οι οίνοι ΠΓΕ που διατίθενται εμφιαλωμένοι στην κατανάλωση φέρουν υποχρεωτικά τυπωμένο επί της ετικέτας, με ευθύνη του εμφιαλωτή, ειδικό κωδικό αριθμό που περιλαμβάνει τα αρχικά γράμματα που αντιστοιχούν στην γεωγραφική ένδειξη και στη συνέχεια αύξοντα εξαψήφιο αριθμό. Στο τέλος του, ο κωδικός περιλαμβάνει τα δύο τελευταία ψηφία του έτους εσοδείας ή στην περίπτωση που ο οίνος προκύψει με ανάμειξη οίνων διαφορετικής εσοδείας τα δύο τελευταία ψηφία του έτους εμφιάλωσης. Οι ειδικοί κωδικοί αριθμοί χορηγούνται από την αρμόδια ΔΑΟΚ της περιοχής όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις εμφιάλωσης μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου για οίνους που έχουν πραχθεί σύμφωνα με την προδιαγραφή του προϊόντος και έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 5833/155045/12.12.2013 (Β’3324) όπως ισχύει.
Άρθρο 6

Έλεγχοι

1.Η αρμόδια ΔΑΟΚ παρακολουθεί την λειτουργία των εμφιαλωτηρίων οίνων και διενεργεί αυτεπάγγελτους δειγματοληπτικούς ή κατόπιν καταγγελίας, διοικητικούς καθώς και επιτόπιους ελέγχους, χωρίς προειδοποίηση, για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων της παρούσας απόφασης, για τους οποίους συντάσσεται σχετική έκθεση ελέγχου.

2.Αν η αρμόδια ΔΑΟΚ διαπιστώσει κατά τον έλεγχο μη συμμόρφωση του εμφιαλωτηρίου ως προς τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζει τις διατάξεις του Ν. 4235/2014 (Α’ 32) και ιδίως τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 22, 23, 24 και 25.
Άρθρο 7

Μεταβατικές Διατάξεις

Τα εμφιαλωτήρια οίνων πού έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, υποχρεούνται εντός έξι (6) μηνών να καταθέσουν στην αρμόδιο ΔΑΟΚ, αναγγελία έναρξης λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας.

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2015